Spoločnosť je členom Slovensko - Ruskej podnikateľskej rady

Programové obdobie 2014 - 2020

Aktuálne výzvy

   

Naposledy pridané výzvy:

Operačný program Životné prostredie

Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Opatrenie: 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

  • Platnosť výzvy: od 25. 1. 2013 do 26. 4. 2013   

.........................................................................................................................................................

Prioritná os: 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Opatrenie: 3.1. Ochrana ovzdušia

  • Platnosť výzvy: od 25. 1. 2013 do 26. 4. 2013   

Investície do spracovania a uvádzania na trh

Investície do akvakultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ochrana ovzdušia

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

       

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

       

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

       

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu