Spoločnosť je členom Slovensko - Ruskej podnikateľskej rady

Programové obdobie 2014 - 2020

Aktuálne výzvy

   

Naposledy pridané výzvy:

Operačný program  rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013

§  Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2013

  • Dátum uzavretia výzvy: 30. 05. 2014

§  Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2013

  • Dátum uzavretia výzvy: 30. 05. 2014

Investície do spracovania a uvádzania na trh

Investície do akvakultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ochrana ovzdušia

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

       

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

       

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

       

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu