MAZO, s.r.o.

 

 

 

Spoločnosť je členom Slovensko - Ruskej podnikateľskej rady

Programové obdobie 2014 - 2020

Aktuálne výzvy

   

Naposledy pridané výzvy:

Program rozvoja vidieka 2007 - 2013

Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

  • v termíne:  od 25.03.2013 do 05.04.2013

  • Rozsah a činnosti: marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu

..................................................................................................................................................

Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

  • v termíne: od 06.05.2013 do 17.05.2013

  • Rozsah a činnosti: rekonštrukcia a modernizácia nízko kapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok

Investície do spracovania a uvádzania na trh

Investície do akvakultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ochrana ovzdušia

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

  • v termíne: od 08.04.2013 do 19.04.2013

  • Rozsah a činnosti: Investície sú v súlade s lesohospodárskymi plánmi predmetného územia, ktoré presahuje 10 ha.

...............................................................................................................................................

Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

  • v termíne: od 22.04.2013 do 03.05.2013

  • Rozsah a činnosti: výstavba, rekonštrukcia a modernizácia. Obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia strojov a technológií

 

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu