Spoločnosť je členom Slovensko - Ruskej podnikateľskej rady

Programové obdobie 2014 - 2020

Aktuálne výzvy

   

Naposledy pridané výzvy:

Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 24. mája 2013

  • Dátum uzávierky výzvy: 22. augusta 2013

....................................................................................................................................................

Investície do spracovania a uvádzania na trh

Investície do akvakultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ochrana ovzdušia

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery

        Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

  • Dátum vyhlásenia výzvy: 22. februára 2013

  • Dátum uzávierky výzvy: 24. mája 2013

 

 

 

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu