Spoločnosť je členom Slovensko - Ruskej podnikateľskej rady

Programové obdobie 2014 - 2020

Aktuálne výzvy

   

Naposledy pridané výzvy:

Operačný program cezhraničnej spolupráce

Slovenská republika -Česká republika 2007–2013

 

1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

  • Podporované aktivity: Aktivity na podporu rozvoja drobnej cezhraničnej infraštruktúry cestovného ruchu a ostatnej infraštruktúry a investícií

  • Platnosť výzvy: 4.9.2012 - 16.11.2012

Investície do spracovania a uvádzania na trh

Investície do akvakultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ochrana ovzdušia

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

       

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

       

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

       

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu