Spoločnosť je členom Slovensko - Ruskej podnikateľskej rady

Programové obdobie 2014 - 2020

Aktuálne výzvy

   

Naposledy pridané výzvy:

Export Rusko

 

Ponúkame marketingové štúdie ruského trhu a krajín SNŠ. Na základe našej  analýzy získate podrobné informácie o aktuálnej situácii na trhu ako:

 

-              Zoznam všetkých exportérov daného produktu do Ruskej federácie 

-              Zoznam všetkých importérov/nákupcov daného produktu do Ruskej federácie

-              Štruktúra importu podľa regiónov

-              Zoznam výrobcov daného produktu

-              Množstvo dovezeného tovaru

-              Finančný objem trhu

 

Investície do spracovania a uvádzania na trh

Investície do akvakultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ochrana ovzdušia

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Údaje z  takejto marketingovej štúdie Vám umožnia detailne poznať miestny trh a konkurenciu vo Vašom zamýšľanom segmente exportu.

Pomocou týchto údajov môžete dokonale pripraviť svoju stratégiu spojenú s prienikom na dané teritórium.

Štúdiu dodáme v reálnom čase, do 15 dní od objednávky, za obdobie predchádzajúceho roka, prípadne 2 rokov.

 

Spokojnosť našich klientov nás presviedča o význame poskytovania tejto služby pre Vás.

Spoločnosť je členom Slovensko - Ruskej podnikateľskej rady.

 

Pre viac informácii nám neváhajte napísať: marketingsvk@yandex.ru  alebo mazosro@mazosro.sk

 

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu