Spoločnosť je členom Slovensko - Ruskej podnikateľskej rady

Programové obdobie 2014 - 2020

Aktuálne výzvy

   

Naposledy pridané výzvy:

Národný strategický referenčný rámec 2007-2013

Štruktúra operačných programov NSRR:

 • REGIONÁLNY operačný program

 • Operačný program ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Operačný program DOPRAVA

 • Operačný program INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

 • Operačný program VÝSKUM A VÝVOJ

 • Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

 • Operačný program ZDRAVOTNÍCTVO

 • Operačný program VZDELÁVANIE

 • Operačný program ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA

 • Operačný program BRATISLAVSKÝ KRAJ

 • Operačný program TECHNICKÁ POMOC

Investície do spracovania a uvádzania na trh

Investície do akvakultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ochrana ovzdušia

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

       

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

       

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

       

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu