Spoločnosť je členom Slovensko - Ruskej podnikateľskej rady

Programové obdobie 2014 - 2020

Aktuálne výzvy

   

Naposledy pridané výzvy:

Kontakty

 

 

MAZO, s.r.o.

Švermova 32

Trenčín 911 01

 

Investície do spracovania a uvádzania na trh

Investície do akvakultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ochrana ovzdušia

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

  • Vypracovanie projektov pre žiadosti o nenávratnú pomoc z európskych fondov

  • Vypracovanie projektov pre žiadosti o pomoc zo štrukturálnych fondov

  • Ekonomické poradenstvo

  • Projektový manažment

  • Vypracovanie analýz Trhu Ruskej federácie

mazosro@mazosro.sk

0907 701 008

 

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu