Spoločnosť je členom Slovensko - Ruskej podnikateľskej rady

Programové obdobie 2014 - 2020

Aktuálne výzvy

   

Naposledy pridané výzvy:

Programové obdobie 2014-2020

 

Návrh počtu a štruktúry operačných programov na využívanie EŠIF 2014-2020

 

P.č.

Operačné programy

Riadiaci orgán

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Tematický cieľ / Investičná priorita

Fond EÚ

1

Výskum a inovácie (VaI)

MŠVVŠ SR

 

1a, 10

EFRR ESF

MH SR

1b, 3

2

Integrovaná infraštruktúra (II)

MDVRR SR

MF SR

2

KF EFRR

 

7a,b,c,d,

3

Ľudské zdroje (ĽZ)

MPSVR SR

MV SR

9

EFRR ESF

 

8, 9, 10,

MZ SR

9a

MŠVVŠ SR

10

4

Kvalita životného prostredia (KŽP)

MŽP SR

MDVRR SR

4c

KF EFRR

MH SR

4, 7e

 

4, 5, 6

MV SR

5b

5

Integrovaný ROP (IROP)

MPaRV SR

MK SR

6c

ESF EFRR

8 x VÚC

5,6,7,9, 10

 

5,6,7,9, 10

6

Efektívna verejná správa (EVS)

MV SR

 

11

EFRR ESF

7

Technická pomoc (TP)

ÚV SR

 

11

EFRR

8

Rozvoj vidieka

MPaRV SR

   

EPFRV

9

Rybné hospodárstvo

MPaRV SR

   

EFNRH

10

Európska územná spolupráca

*

   

EFRR

11

INTERACT, URBACT

*

   

EFRR

 

 

 

Investície do spracovania a uvádzania na trh

Investície do akvakultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Ochrana ovzdušia

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov

Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu